3

Všeobecné obchodné podmienky

kontaktuj nás

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti ELLO Trade, s. r. o., so sídlom 10. apríla 432/10, 91101 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 55629911, DIČ: 2122048445, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 45601/R, tel.: +421915 136 223, e-mail: foreverin@foreverin.sk, predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.foreverin.sk. (ďalej aj ako „Predávajúci“)

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako „Kupujúci“).

Používaním internetového obchodu (ďalej aj ako „E-shop) predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Predávajúci prostredníctvom e-shopu ponúka kupujúcemu uzatvorenie kúpnej zmluvy.

2.2. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.3. Pri každej objednávke musí Kupujúci uviesť do príslušných polí formulárov internetového obchodu pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju e-mailovú adresu, meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.4. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný e-shop, a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.5. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou.

2.6. Predávajúci má právo objednávku stornovať ak z dôvodu vypredania a nedostupnosti tovaru nevie dodať objednaný tovar. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju Predávajúci Kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

2.7. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky Predávajúcim prostredníctvom e-mailu, a to na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim do príslušného poľa v užívateľskom prostredí e-shopu .

2.8. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

2.9. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu zaplatiť za tovar kúpnu cenu.

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Vo všeobecnosti ak je tovar skladom, objednávky spracúvame do 1-3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, tovar na externom sklade posielame najneskôr do 7 pracovných dní. O odoslaní tovaru bude kupujúci vždy informovaný e-mailom.

3.2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo k tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný tovar Kupujúcim.

3.4. Predávajúci zašle vždy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe.

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Cena tovaru je uvedená u jednotlivých položiek tovaru na stránke Predávajúceho. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s platnou sadzbou DPH. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, a to: platba kartou, pomocou elektronickej peňaženky G Pay a Apple Pay, alebo platbou vopred na účet predávajúceho.

4.3. Pri objednaní tovaru platí Kupujúci cenu za tovar + dopravné poplatky.

4.4. Spôsob dopravy bude zvolený na základe dostupnosti v internom alebo externom sklade.

4.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená Kupujúcemu pri zadavaní objednávky. Detailné informácie nájdete v sekcii Poštovné a doprava.

4.6. Pri objednávke nad 90 EUR máte dopravu zadarmo.

5. PREBERANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je obal doručovanej zásielky zjavne poškodený, Kupujúci je povinný toto poškodenie reklamovať u doručujúceho kuriéra a musí byť ihneď spísaný Zápis o škode. Kupujúci má právo prevzatie zásielky odmietnuť.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kontaktné údaje a číslo účtu kupujúceho na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany Predávajúceho. Formulár „Vrátenie tovaru“ môžete stiahnuť tu:

6.2. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. Tovar nesmie byť poškodený, používaný. Vrátený tovar zasielajte v pôvodnom obale. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

6.3. Tovar je nutné zaslať na adresu predávajúceho: ELLO Trade, s. r. o., 10. apríla 432/10, 911 01 Trenčín. Tovar zaslaný na dobierku sa neprijíma a vracia späť.

6.4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy, cenu zaplatenú za tovar vráti kupujúcemu prevodom na bankový účet. Kupujúci je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za tovar. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

7. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA TOVARU

7.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u Predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení na adresu: ELLO Trade, s. r. o., 10. apríla 432/10, 911 01 Trenčín. Reklamovaný tovar sa nevracia na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku sa neprijíma.

7.2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach zo strany kupujúceho. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

7.3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Kupujúcemu kontaktovať s predávajúcim (e-mailom), že daný tovar vykazuje chybu, akým spôsobom sa prejavila a stručný popis vady. Na základe týchto informácií sa odporučí Kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

7.4. Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že predávajúci neobdržal od Kupujúceho všetky podklady potrebné na vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

8.1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na foreverin@foreverin.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3. cit. Zákona. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12. zákona č. 391/2015 Z.z.

8.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

8.3. ARS môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

9.1. „Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorý užíva E-shop.

9.2. „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu pridané heslo vložené Užívateľom do databázy E-shopu pri Registrácii.

9.3. „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu.

9.4. „Užívateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t. j. pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupných údajov.

9.5. Užívateľ má právo zriadiť si Registráciou Užívateľský účet.

9.6. Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.

9.7. Identifikačné údaje Užívateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého tovaru, ktorú Užívateľ učiní po prihlásení sa do svojho Užívateľského účtu.

9.8. Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.

9.9. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky, zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a/alebo emailovou správou na emailovú adresu Užívateľa zadanú do databázy E-shopu. Užívateľ má právo zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 10 dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (v prípade doručovania prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej emailovej správy do emailovej schránky Užívateľa (v prípade doručovania správy emailovou správou) a záväzok z toho dôvodu vypovedať vo výpovednej lehote 14 dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Pri spracúvaní osobných údajov predávajúci (prevádzkovateľ) postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10.2. Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.topbrands.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Všetci pracovníci prevádzkovateľa boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

10.3. Predávajúci získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnuté na účely uzavretia kúpnej zmluvy, riadneho vybavenia o doručenia objednávky, plnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z toho dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky. Pre ochranu kupujúceho je nevyhnutné, aby pri odovzdaní už zaplateného tovaru umožnil sprostredkovateľovi, dopravcovi overenie jeho totožnosti do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ kupujúci za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti nevyžaduje.

10.4. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe, s výnimkou: zvolenej spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

10.5. Predávajúci od Kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, fakturačná adresa, príp. doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Tieto osobné údaje sú spracúvané pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok, vystavenia faktúry, doručenia tovaru, pre riešenie prípadných reklamácii, a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

10.6. Práva a povinnosti dotknutej osoby:

10.6.1. Kupujúci na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky je povinný predávajúcemu poskytnúť úplné a pravdivé údaje.
10.6.2. V zmysle Nariadenia a ustanovenia Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov má dotknutá osoba nasl. práva:
a) Právo na prístup – Kupujúci má právo požiadať potvrdenie od predávajúceho o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie o prístupe k jeho osobným údajom.
b) Právo na opravu – Ak sú osobné údaje kupujúceho neaktuálne, má právo na opravu a doplnenie osobných údajov.
c) Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky čl. 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona, má Kupujúci právo požadovať výmaz osobných údajov. Osobné údaje však predávajúci nevymaže ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
d) Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona kupujúci má právo na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, napr. ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, alebo ak ich spracúvanie je nezákonné. Osobné údaje však predávajúci naďalej spracúva, ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
e) Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na súhlase kupujúceho alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s kupujúcim a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, má kupujúci právo od predávajúceho obdržať osobné údaje, v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak Kupujúci bude o to mať záujem, a bude to technicky možné, predávajúci prenesie osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme pri výkone verejnej moci.
f) Právo namietať voči spracúvaniu – Kupujúci má právo namietať spracúvaniu údajov. Na základe námietky kupujúceho predávajúci spracúvanie osobných údajov obmedzí a pokiaľ predávajúci nepreukáže závažné oprávnené dôvody spracúvania, osobné údaje kupujúceho naďalej spracúvať nebude. Kupujúci má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
g) Právo podať sťažnosť – Ak sa Kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, má právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán.
h) Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie osobných údajov Kupujúceho založené na súhlase, kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.
10.7. Osobné údaje kupujúceho predávajúci spracúva a uchováva predovšetkým po dobu trvania zmluvného vzťahu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. V prípadoch spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú uchované po dobu 5 rokov, alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje ktoré sú nevyhnutné pre splnenie povinností, ktoré predávajúcemu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní a pod.) sa musí uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale predávajúci riadi zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú osobné údaje kupujúceho, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

11. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

11.1. Predávajúci, v zmysle Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, týmto vás informuje o používaní cookies. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám, zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk.

11.2. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok ukladané do zariadenia. Ukladajú sa do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, používané predávajúcim, nepoškodzujú váš počítač.

11.3. Používaním stránky predávajúceho kupujúci vyjadruje súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite webovú stránku predávajúceho, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našej webstránky, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

11.4. Nastavenie cookies kupujúci môže kedykoľvek zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránke, odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Konkrétny postup pre najpoužívanejšie webové prehliadače: Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, Android.

11.5. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môže mať naša webová stránka obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/58 27 21 32, 032/640 01 09 e-mail: tn@soi.sk

12.3. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky sú účinné odo dňa 01.08.2023.